OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ И Е-МАГАЗИН ЗЕЛЕНА ХРАНА

I. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за продажба от разстояние на предлаганите от „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД продукти посредством уебсайт за онлайн поръчки www.greenfood.bg („Общите условия”), който има задължителна и обвързваща сила при отношенията между ДОСТАВЧИКА – „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД и всеки един от потребителите на посочения по-горе уебсайт.

„ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД (наричано по-долу „ДОСТАВЧИК”), е търговско дружество, с ЕИК 200964132, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, район Лозенец, кв. Хладилника, ул. „Русалийски проход“ N 7-9, ет. Партер, офис 1, създадено и действащо съгласно българското законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин www www.greenfood.bg, които мога да правят поръчка и да са страна по договора от разстояние, могат да са само дееспособни граждани, навършили 18 години. При подадена при регистрацията невярна информация, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност.

GREENFOOD.BG е уебсайт, чрез който в електронния си магазин ДОСТАВЧИКЪТ предоставя /продава/ предложените стоки /храна и напитки/ от разстояние след направена поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛ.

Показването на продукт в електронния магазин представлява офертата на ДОСТАВЧИКА, а направената поръчка от ПОТРЕБИТЕЛ за съответния продукт представлява приемане на офертата и сключване на договор за продажба от разстояние.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съдържащите се в тях срокове, права и задължения, обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта и направили поръчки в електронния магазин на интернет адрес www.greenfood.bg.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са достъпни на интернет страница с адрес http://greenfood.bg/obsthi-usloviya/ по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от цитирания уебсайт. С натискането на всеки един бутон, линк или обект, разположени на страниците на интернет http://greenfood.bg/obsthi-usloviya/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да променя едностранно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на информация на интернет адрес http://greenfood.bg/obsthi-usloviya ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ.

II. ПОРЪЧКА

Сайтът и електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация, като по този начин мога да се запознават със съдържанието на оферти, промоции, разглеждане на снимки, видеоклипове, разглеждане на асортимент-меню, забавни публикации, както и друго съдържание, публикувано на Уебсайта www.greenfood.bg.

За да се създаде поръчка, всеки потребител може да попълни електронна форма за това, налична в ел. магазин на адрес www.greenfood.bg или да заяви желаните продукти чрез страницата ни във Facebook, от която има активна връзка с нашия електронен магазин.

За да се финализира поръчката е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да предостави минимално необходимата информация за изпълнение на доставката, а именно: две имена, телефон, адрес за доставка, данни за плащане.

При попълване на заявка за поръчка, поставянето на отметка в полето „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.

След попълването на задължителните полета и приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава e-mail или sms от ДОСТАВЧИКА с потвърждение на конкретната поръчка.

При всяка поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за поръчка. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да променя вида на изискваните лични данни, само и единствено, ако това се налага от целта, за която се събират данните, съобразно действащото българско и европейско законодателство. Правилата и условията за работа с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съдържат в Политиката на поверителност и Правила за използване на бисквитки, които могат да бъдат намерени на сайта на ДОСТАВЧИКА.

Към всеки продукт, предлаган в електронния магазин на адрес www.greenfood.bg ДОСТАВЧИКЪТ посочва информация за цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при покупката.

Предлаганите продукти отговарят на всички изисквания за безопасност, поставени от българското законодателство.

Поръчката се извършва чрез попълване на форма за поръчка на интернет адрес www.greenfood.bg/checkout/

Всеки избран продукт се слага във виртуална кошница на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До потвърждаване на поръчката, потребителят може да преглежда и променя поръчваните продукти, количества, начин на плащане и доставка, другите данни, свързани с конкретната поръчка. При посочване на адрес за доставка чрез куриер ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да посочва „До поискване“ или до „Пощенска кутия“.

След приключване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава същата чрез изпращане на съобщение до електронния адрес, посочен от потребителя или на sms. Договорът за продажба от разстояние влиза в сила от момента, в който ДОСТАВЧИКЪТ е потвърдил поръчката.

Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, както и в почивните дни и в дните на официалните празници.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени, обявени в електронния магазин са в български лева /BGN/, с включен ДДС. Предлаганите стоки в електронния магазин се доставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу задължението на същия да заплати посочената цена.

Цените на стоките/услугите са показани без цената за доставка, за която ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ при оформянето на поръчката

Плащането на продукти се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ по един от следните начини:

Наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на продукта/тите, когато куриер посети посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка и предаде продукта/тите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Онлайн с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира един от посочените в т. 23 начини на плащане. При избор на метод за плащане, различен от наложен платеж, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да заплати цената на поръчката авансово на посочената от ДОСТАВЧИКА банкова сметка.

В случай на онлайн плащания с карта /дебитна или кредитна/ ДОСТАВЧИКЪТ не е и не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN.

IV. ДОСТАВКА

Доставката се извършва на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес чрез куриер, притежаващ необходимата регистрация за извръшване на неуниверсални пощенски услуги.

Стоката се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трето лице, посочено от него. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката /ПОТРЕБИТЕЛ/, но приема стоката/услугата при доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ или третото лице са длъжни да подпишат документите, придружаващи стоката.

Разходите за доставката чрез куриер е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Последният се уведомява предварително за тези разходи при генериране на поръчката от потребителския си профил или от оператора – при приемане на поръчки по телефона.

Срок за доставка е до 3 работни дни за поръчки, направени до 16:00 часа и до 4 работни дни за поръчки, направени след 16:00 часа.

С доставката на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава и придружаващ документ – фискален бон /при плащане в брой/ или фактура.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на формата за поръчка.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация по реда на раздел VII.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от направена поръчка в срок до 14 дни от сключването на договора от разстояние по реда на т. 19, ако са изпълнени следните условия:

Продуктите са в оригиналната си опаковка;

Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване;

Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която продуктите са получени;

Разходите по връщането на продуктите са поети от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи стойността на върнатите продукти или да закупи на тази стойност други, предлагани в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА. Възстановява се стойността на продуктите, без стойността на доставката по връщането им. Всички суми, платени при доставка /наложен платеж/ се възстановяват само по банков път по лична сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 14 дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е уведомен за отказа от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на качествени услуги и стоки.

ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време едностранно да променя вида предлагани стоки на сайта, тяхното количество и характеристики, предлаганите цени, отстъпки и промоции.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги/стоки, достъпни чрез Уебсайта www.greenfood.bg като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на интернет страницата.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да анулира Поръчката, например ако Оферта вече не е налична или ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или други неверни данни за контакт, или в случай на форсмажорни обстоятелства.

При предоставяне на неверни данни за доставката на продукта /адрес, име, телефон/, при анулиране на поръчка в хипотезата на т. 39, всички произтекли от това разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За дължимите суми ДОСТАВЧИКЪТ изпраща покана до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него е-mail или sms.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невъзможност за доставка, не по вина на ДОСТАВЧИКА и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се обади в срок до 2 дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Ако в посочения срок не последва обаждане, поръчката се анулира.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката.

ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които същият не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ДОСТАВЧИКА.

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по вина на ДОСТАВЧИКА, то той поема разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации от ПОТРЕБИТЕЛЯ се подават до ДОСТАВЧИКА само в писмена форма чрез попълване на формуляра за контакти или по електронна поща, или по обикновена поща на адреса за контакт, посочен в раздел I от настоящите Общи условия.

Рекламации се подават след установяване на недостатъците от ПОТРЕБИТЕЛЯ, описват се пълно и ясно, като се посочва предмета на рекламацията, номер на поръчката, предпочитания от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, в т.ч. касова бележка или фактура и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

След като получи оплакването, ДОСТАВЧИКЪТ разглежда същото, ако е предявено своевременно в срока по т. 47. ДОСТАВЧИКЪТ разглежда рекламацията по същество във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, за което уведомява писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в три екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

За основателни се приемат само тези рекламации, при които се установи доставен некачествен продукт, несъответстващ на посоченото в поръчката и обявеното в сайта /електронния магазин/ на ДОСТАВЧИКА.

В случай, че рекламацията се приеме за основателна от ДОСТАВЧИКА, то същият дължи възстановяване на сумата на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ по посочена от него банкова сметка или ползването на ваучер за следваща покупка за призната сума по рекламацията.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Сайтът с интернет адрес www.greenfood.bg съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, които са собственост на ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за авторските права и сродните му права.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугите.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ДОСТАВЧИКА или друго лице.

IХ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

За разрешаване на възникнали недоразумения и/или спорове във връзка с доставката на поръчан продукт ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с ДОСТАВЧИКА на телефон: 02 4217150 или e-mail: office@greenfood.bg

Компетентен орган за извънсъдебно решаване на възникнал спор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛ по повод сключването, изпълнението, тълкуването, неизпълнението, развалянето на договор за продажба от разстояние, е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ https://www.kzp.bg/ Повече информация за нейната дейност ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да намери на посочения интернет адрес.

Съгласно Закона за защита на потребителите и Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ, L 165/63 от 18 юни 2013 г.) , ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност и за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз посредством европейска онлайн платформа за разрешаване на спорове (OPC). ДОСТАВЧИКЪТ изрично изключва използването на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Директива 2013/11/ЕС.

По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 15.04.2020 г.

Меню