ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е наш най-голям приоритет. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Уебсайт www.greenfood.bg е собственост на „ЗЕЛЕНА ХРАНА“ ЕООД, който предоставя услугата продажба на стоки от електронния си магазин от разстояние.

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД (наричано по-долу „ДОСТАВЧИК”) е търговско дружество, с ЕИК 200964132, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, район Лозенец, кв. Хладилника, ул. “Русалийски проход” N 7-9, ет. Партер, офис 1, създадено и действащо съгласно българското законодателство.

Услугите, които предоставяме на Вас изискват обработка на Вашите лични данни от „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД като АДМИНИСТРАТОР на лични данни, при спазване на условията и изискванията мерки за защита на личните данни, съгласно Регламент 2016/679 (GDPR).

Отговорен за обработката на Вашите лични данни е „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД.

II.ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Като наши клиенти и с цел изпълнение на направена от Вас поръчка, Вие следва да ни предоставите следните лични данни, а именно:

– Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
– Лично и фамилно име на лицето за доставка;
– Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
– Телефон за доставка;
– Начин на плащане;
– Номер на поръчка;
– Електронна поща;

III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

„Зелена Храна “ ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от Регламент 2016/679, а именно:

чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPR – Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти и др. Данните обработвани на това основание са бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), съгласно Политика за бисквитки;

чл. 6 , параграф1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните обработвани на това основание са подробно описаните в раздел II.

чл. 6 , параграф1, б. „в“ от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др.

чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ С цел сключване или изпълнение на договор за доставка на предлаганите от „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД продукти:

– Идентифициране на получателя на пратката;
– Доставка на поръчка;
– Актуализиране на Вашите лични данни;
– Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от Регламент 2016/679;
– Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
– Плащане на суми по приети поръчки;
– Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

Б/ В изпълнение на свои законови задължения, „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД обработва данните Ви за следните цели:

– Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в индивидуалния договор на клиента;
– За извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
– Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове.

В/ За целите на легитимните интереси на „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД, а именно:

– Проследяване на изпълнението на всяка доставка;
– Обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
– Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
– Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

Г/ За маркетингови цели:

– Анализ на потребителското търсене и поведение;
– Изпращане на съобщения за промоции, оферти;
– Изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

V. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

„ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст.

Лице под 18 години, може да ползва нашите услуги само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ спрямо непълнолетния/малолетния.

В случай, че „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:

тел. 02 4217150;
е-mail: office@greenfood.bg;

VI.МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

„ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД обработва само данни, които са предоставени от Вас – нашия клиент. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент.

VII. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (“ЕИП”) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

VIII. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

„ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните ви услуги и/ или с цел изпълнение на законови задължения на „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД, а именно:

– Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на поръчки;
– Компании за техничсеко анализиране на услугата като хостинг компании;
– Технически съпорт компании, като ресторански ПОС системи;
– Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
– Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;
– Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

IX. СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

След изпълнението на конкретна доставка и/или услуга, или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в законово определените срокове за това.

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД.

X. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

„ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД е предприел технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от Регламент 20168679.

Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с реализиране на нашите доставки и/или услуги. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

XI. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

2. Право на коригиране:  
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. 

3. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД и неговите обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД и/или неговите обработващи лични данни;
в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или
г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Право на ограничение

Имате право да поискате „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост: 

Когато „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:  
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

7. Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:

– името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;
– евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД е изпълнил някое от следните условия:

a)предприел е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или

б)е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или

в)уведомяването би довело до непропорционални усилия.

В последната хипотеза „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД ще публикува съобщение на сайта си, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

XII. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти:

тел. 02 4217150;
е-mail: office@greenfood.bg;

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

XIII. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Регламент 2016/679, подробно описани в раздел III и IVот настоящата политика, както и в Политиката за бисквитки.

В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на следните лични данни, а именно: ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, Бисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies), то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или виж Политика за бисквитки.

XIV. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:

тел. 02 4217150;
е-mail: office@greenfood.bg;

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

„ЗЕЛЕНА ХРАНА“ ЕООД използва бисквитки в уебсайта си и електронния магазин на интернет адрес www.greenfood.bg , за да улесни ползването от Ваша страна на предлаганите услуги.

БИСКВИТКИ

Бисквитки и Google Анализиране

Бисквитките са малки текстови файлове, които са поставени на Вашия компютър от уеб сайтовете, които посещавате, чрез които също може да се събира информация за Вас. “Бисквитките” не съдържат никаква лична информация и не се използват от нас за събиране на такава. Тези „бисквитки“ позволяват на уеб сайтовете да запомнят информация, която променя начина, по който се държи или изглежда сайтът: напр. предпочитания от вас език или региона, в който се намирате. Загубата на информацията, съхранявана в „бисквитка“ за предпочитания, може да намали функционалността при работа с уеб сайта, но няма да му попречи да работи.

Възможно е да събираме техническа информация от мобилното Ви устройство или за начина, по който използвате услугите чрез него, например, Вашето местонахождение и някои характеристики за него, данни за производителността на Вашето устройство, операционна система/доставчик на услугите, включително начин на свързване, IP-адрес, методи на мобилно разплащане, взаимодействие с други технологии за търговия и разплащане, като, QR- кодове или използване на електронни ваучери. Вашето устройство и/или уеб-браузър следва да Ви предоставя възможност, при желание да позволите или забраните използването на “бисквитки” от настройките им.

Задължителни бисквитки (еssential cookies)

Те са необходими, за да може уебсайтът ни да изпълнява своите основни функции. Същият не би могъл да функционира без тях. Такива бисквитки са например: за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да извършвате покупки и почти всякакви други действия.

3. Бисквитки за функционалност и ефективност (performance and functionality cookies)

Тези бисквитки се използват за други важни функции, като например:

– да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия уебсайт или използвате нашите услуги;
– за запомняне на потребителски преференции (пр. какви настройки сте избрали, за кой град желаете да разглеждате предложения и др.);
– за да можем да Ви препоръчваме услуги, отговарящи на Вашите предпочитания;
– за събиране на информация за начина, по който посетителите използват уебсайтът ни, за да можем да го поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите му;
– за временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения;
-за други спомагателни функции.

Ако изтриете тези бисквитки, уебсайтът ни ще бъде със силно ограничена функционалност и няма да може да функционира коректно и да Ви предоставя добро качество на услугата.

Тези бисквитки се използват само след даване на Вашето съгласие за това. Във всеки момент можете да оттеглите съгласието си, като оттеглянето няма да повлияе на законосъобразната обработка на данните до този момент.

4. Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта

Използваме няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението на тези външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Тези външни услуги за преброяване са:

– Google Analytics;
– Google Tag Manager;

Metrilo

5. Бисквитки на трети страни, с рекламни цели

Използваме няколко външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към уебсайта ни във външни сайтове и услуги. Такива външни рекламни платформи са:
Google AdWords;

Facebook Ads;
Metrilo

6. Бисквитки на трети страни – за функционалност

Някои бисквитки възникват и във връзка с инструменти на трети страни, които сме интегрирали в уебсайта ни. Например, Facebook API (опциите за „Вход с Facebook”, „Харесай във Facebook” и др.) и Google API (опциите за „Влез с Google профила си“, „Сподели в Google+”, „Виж на картата“ и др.), които могат да създадат бисквитки, за да могат да функционират. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. От наша страна не можем да предоставим техническа възможност за забраняването им. Поради това, ако не желаете те да възникват, не би следвало да използвате изброените по-горе външни инструменти, интегрирани в уебсайта ни.

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено, за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

„ЗЕЛЕНА ХРАНА“ ЕООД не запазва Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър.

Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, ако използвате бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, и/или задължителни бисквитки (еssential cookies), като подадете писмено такова на е-мейл: ………………………..

Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции, описани в раздел I.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на случаите, за които не е упоменато друго.

ЗА КОНТАКТ

Администратор: „ЗЕЛЕНА ХРАНА” ЕOOД (наричано по-долу „ДОСТАВЧИК”), което е търговско дружество, с ЕИК 200964132, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, район Лозенец, кв. Хладилника, ул. “Русалийски проход” N 7-9, ет. Партер, офис 1, тел. 02 4217150, ел. поща: office@greenfood.bg

Menu